Kuinka paljon tarvitset lainaa?

  • Lainasumma:
  • Kuukausierä:

Ota lomaraha huomioon vuosibudjetissa

Lomien vaikutus tuloihin kannattaa huomioida vuoden budjettia miettiessä ja varsinkin kesälomaa edeltävänä aikana. Miten toimii lomaraha laskuri? Milloin lomaraha maksetaan? Kuinka paljon lomapalkka yleensä on? Ja miten lomaraha ja lomapalkka eroavat toisistaan? Selvitämme tässä artikkelissa, mitä ovat lomaraha, lomaltapaluuraha, lomapalkka sekä lomakorvaus, sekä miten ne toimivat.

Hae lainaa kesäksi ja maksa takaisin lomarahoilla! 

Hae lainaa ilmaiseksi
 
Sisältö:
Mikä on lomaraha eli lomaltapaluuraha?
 Lomaraha laskuri – kuinka paljon lomaraha on?
Lomaraha ja verotus
Milloin lomaraha maksetaan?
Lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaisiin
Lomapalkka tarkoittaa loma-ajan palkkaa
Mikä sitten on lomakorvaus?
Miten lomien kertyminen lasketaan?
Lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja lomapalkka – mitä eroja?
Lomaraha keksittiin jo vuonna 1971
Lomaraha joutui kilpailukykysopimuksen myötä leikkuriin
Miten lomaraha kannattaa käyttää?

  

Mikä on lomaraha eli lomaltapaluuraha?

Lomaraha eli lomaltapaluuraha tarkoittaa useimpiin työsuhteisiin kuuluvaa lisäpalkkiota, joka liittyy nimensä mukaan lomaan. Lomaraha on vuosilomalaista irrallinen käytäntö, joka pohjautuu työehtosopimukseen, työpaikan omaan käytäntöön tai työsopimukseen. Lomaraha ei siis kuulu automaattisesti työehtoihin, vaan se on käytössä tietyillä työpaikoilla tai paikallisen sopimisen varassa. Lomarahasta voi siis neuvotella työnantajan kanssa silloin, kun solmii työsopimusta.

Laissa ei ole määritelty, että työntekijällä olisi oikeus saada lomaraha tai lomaltapaluuraha, vaan sen maksamisesta sovitaan erikseen työnantajan ja työntekijän välillä. Väärinymmärrykset lomarahan suhteen liittyvät useimmiten juuri siihen, että se olisi lakisääteinen etuus, vaikka todellisuudessa kyse on nimenomaan erillisen sopimuksen varassa olevasta palkkiosta.

Lue lisää: Näin tarkistat omat luottotiedot

Työnantaja on kuitenkin velvoitettu maksamaan lomarahaa, jos siitä on sovittu. Lomaraha on viime vuosina aiheuttanut keskustelua, sillä sitä päätettiin kilpailukykysopimuksessa leikata julkisella sektorilla 30 prosentilla. Päätös tehtiin vuonna 2016, ja leikkaus on voimassa vuoteen 2019 saakka eli siis vielä tämän vuoden ajan.

mikä on lomaraha

  

Lomaraha laskuri – kuinka paljon lomaraha on?

Yleensä lomaraha on 50 prosenttia siitä, mitä lomapalkka on. Sitä ei ole tapana maksaa lomakorvaussummasta, vaan se maksetaan erikseen palkassa, jonka työntekijä saa palattuaan töihin loman jälkeen.

Lomaraha laskuri on äärimmäisen helppo laskutoimitus, sillä lomaraha on suuruudeltaan 50 prosenttia eli puolet siitä, mitä lomapalkka on. Jos lomapalkka on esimerkiksi 2300 euroa, lomaraha tästä summasta on 1150 euroa.

Lomaraha laskuri: lomapalkka / 2.


  

Lomaraha ja verotus

Lomaraha on osa ansiotuloa ja siten ennakonpidätyksen alaista tuloa. Lomaraha verotetaan siis tavallisen verokortin mukaan, ja siihen on kiinnitettävä huomiota veroprosenttia laskiessa. Jos tuloja arvioidessa unohdat laskea mukaan lomarahan ja asetat tuloveroprosentin tiukasti lähelle vähimmäisrajaa, saattaa verottaja vaatia sinua maksamaan jäännösveroa eli mätkyjä. Jäännösveron välttämiseksi onkin tärkeää muistaa arvioida myös lomaraha mukaan, kun suunnittelee vuoden tuloja ja tuloverotusta.

Vinkki: Muista huomioida lomaraha, kun mietit veroprosenttiasi. Se on vakituisessa kuukausipalkkaisessa työssä käytännössä kahden viikon palkka.

milloin lomaraha maksetaan

  

Milloin lomaraha maksetaan?

Lomarahan maksupäivissä on vaihtelua, mutta yleensä se suoritetaan työntekijän tilille vuosilomapalkan kanssa samaan aikaan tai silloin, kun tämän olisi tarkoitus palata lomalta takaisin töihin. Nimensä mukaan lomaltapaluurahan suhteen yleistä on käytäntö, jossa työntekijälle maksetaan lomaraha siinä palkassa, jonka hän saa lomalta palatessaan.

Lue lisää: Kannattaako auton yksityisleasing?

Koska lomaraha ei ole säädelty lailla, sen maksupäivä määräytyy työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaan tai yrityksen käytäntöjen perusteella. Työsuhteen ehdoista neuvoteltaessa on järkevä sopia myös se, milloin lomaraha maksetaan. Eritoten pienemmissä organisaatioissa saatetaan joustaa maksukäytännöistä.


  

Lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaisiin

Monilla työpaikoilla lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaapäiviin eli saada normaalin vuosiloman lisäksi lomarahavapaita.

Mahdollisuus ottaa vapaita lomarahan sijaan riippuu työnantajasta, eikä tätäkään ole kirjattu lakiin. Kyse on työpaikan sisäisestä käytännöstä tai erikseen tehdystä sopimuksesta. Työnantaja ja työntekijä päättävät vaihtomahdollisuudesta erikseen.

Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen määritelty, että lomarahan vaihtaminen vapaiksi ei ole mahdollista. Tällöin lomaraha on otettava vastaan rahallisena etuna.

Vinkki: Jos suunnittelet lomarahan vaihtamista vapaiksi, suunnittele tarkkaan mille päiville vapaat sijoittelet. Vapaita ei kannata ottaa esimerkiksi lauantaille, jos ne muutenkin laskettaisiin vapaiksi.

lomarahan vaihtaminen vapaisiin

  

Lomapalkka tarkoittaa loma-ajan palkkaa

Loma-ajalta maksetaan lomapalkkaa, joka sisältyy vuosilomalakiin. Lomaraha ja lomapalkka ovat eri asioita, mutta niistä puhutaan usein päällekkäin, sillä niitä myös maksetaan samaan aikaan. Joskus lomapalkka ja lomaraha sekoitetaan lomakorvaukseen, mutta lomakorvaus tarkoittaa oikeastaan korvausta, jota maksetaan pitämättömistä lomista. Lomakorvaus on selitetty seuraavassa osiossa.

Lue lisää: Kannattaako valuutanvaihto?

Suomessa loma-ajalta maksetaan lomapalkka riippuen siitä, millaisessa työsuhteessa palkansaaja on. Kuukausipalkkaa saava, niin sanottua normaalia työaikaa tekevä työntekijä saa lomalla käytännössä samaa palkkaa kuin muulloinkin. Sen sijaan tuntipalkalla töitä tekevä nostaa loma-ajalta keskipäiväpalkkaa. Tuntityöntekijän on kuitenkin tehtävä vähintään 14 päivää tai yli 35 tuntia töitä kuukaudessa, jotta hän saisi lomapäiviltä keskipäiväpalkkaa eli tuntityöntekijän lomapalkkaa.

Työntekijä, jolle ei kerry lomapäiviä, ei saa myöskään lomapalkkaa, vaan hänelle lasketaan korvaukseksi tiettyä prosenttia kertyneistä tuloista. Lisätietoja siitä, miten lomapalkka määräytyy, löytyy Finlexistä, josta voi lukea tarkemmin vuosilomalaista.


  

Mikä sitten on lomakorvaus?

Sellaiselle työntekijälle, joka ei ole ansainnut vuosilomapäiviä, maksetaan lomakorvaus, jota määrittelevät erilaiset säännöt. Jos työsuhde on ollut voimassa vain alle vuoden, työntekijä saa 9 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta lomakorvausta. Jos työsuhde puolestaan on jatkunut yli vuoden, lomakorvaus on 11,5 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta. Vuosilomakorvaus ei sisällä ylityökorvausten korotuksia.

Kun työsuhde loppuu, työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Kertyneistä lomapäivistä hän saa lomakorvausta saman verran kuin lomapalkka olisi. Lomakorvaus on edellä kuvatunlainen, eli 9 tai 11,5 prosenttia työsuhteen kestosta riippuen, kun työntekijälle ei ole kertynyt lainkaan lomapäiviä.

lomaraha on puolet lomapalkasta

  

Miten lomien kertyminen lasketaan?

Lomapäiviä laskiessa on tärkeä huomioida, että lomanmääräytymisvuodeksi on määritelty 1.4.–31.3., jonka aikana lomapäiviä kertyy. Lomapäiviä siis kertyy kuukausilta, jolloin työntekijällä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia töitä. Tällaisia kuukausia kohti kertyy lomapäiviä. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomapäiviä kertyy kaksi per kuukausi. Yli vuoden kestäneissä työsuhteissa lomapäiviä puolestaan kertyy 2,5 kuukautta kohti.

Loman kertymisessä huomioon otetaan kaikki tavalliset työpäivät sekä niihin rinnastettavat jaksot. Sellaisia ovat esimerkiksi vuosiloma, sairausloma ja vanhempainvapaa.


  

Kertaus termeistä: Lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja lomapalkka

Artikkelimme on käsitellyt tähän mennessä monipuolisesti lomaan ja lomarahaan liittyviä termejä. Kerrataanpa tässä välissä, mistä niissä kaikissa nyt olikaan kyse.

  • Lomaraha eli lomaltapaluuraha on lomapalkan päälle sopimuksesta maksettava lisä, jota ei ole säädetty vuosilomalaissa.
  • Lomapalkka tai loma-ajan palkka tarkoittaa nimensä mukaisesti loman ajalta maksettavaa palkkaa, joka määräytyy työsuhteen tyypin mukaan.
  • Lomakorvaus puolestaan merkitsee korvausta, joka työntekijälle maksetaan, jos hän ei voi pitää lomaa. Syitä lomakorvauksen saamiseksi voivat olla esimerkiksi irtisanoutuminen tai työsuhteen päättyminen työnantajan toimesta.
mihin käyttää lomaraha

  

Lomaraha keksittiin jo vuonna 1971

Lomaltapaluuraha keksittiin vuonna 1971 Metalliliitossa, joka halusi motivoida työntekijänsä takaisin sorvin ääreen pitkän lakon jälkeen. Alun alkaen lomaraha oli suuruudeltaan vain kymmenen prosenttia kuukausituloista, mutta nykyään sen suuruus on 50 prosenttia kuukausiansioista. Esimerkiksi 2800 euron kuukausituloista maksetaan nykyään 1400 euroa lomarahaa, mikäli sellainen on käytössä.

Metalliliitosta lomaltapaluuraha levisi käyttöön muillekin aloille jo seuraavalla työehtosopimuskaudella. Aiemmin lomaltapaluuraha oli tarkoitettu siihen, että työntekijä palaisi lomaltaan takaisin töihin, mutta nykyisin lomaraha maksetaan työntekijälle, jolla on voimassa oleva työsopimus. Lomaraha on käytössä käytännössä kaikilla Suomen ammattialoilla, vaikka se onkin sidoksissa työehtosopimuksiin ja paikalliseen sopimiseen.

Lue lisää: Näin tehdään hyvä reklamaatio

Nykyään lomaraha nähdään vakiintuneena käytäntönä suomalaisessa työelämässä, vaikka sen tausta lomilta takaisin töihin houkuttelevana kannustimena tuntuukin utopistiselta. Nykyaikana monille on jopa epäselvää, mistä lomaraha juontaa juurensa.

Lomaraha aiheuttaa keskustelua, ja joidenkin tahojen mielestä se pitäisi sulauttaa osaksi suomalaisten kuukausituloja ja näin ollen luopua koko lomarahan maksamisesta. Toisaalta palkansaajille lomaraha on kuitenkin etu, josta luopuminen ei ole mieluista. Monet suomalaiset palkansaajat haluavat säilyttää lomarahan, sillä sen varaan monella on tapana suunnitella lomabudjetti esimerkiksi lapsiperheissä.


  

Lomaraha joutui kilpailukykysopimuksen myötä leikkuriin

Kilpailukykysopimus on vuonna 2016 tehty työehtosopimus, jonka myötä palkkataso jäädytettiin vuodeksi, työaikaa pidennettiin keskimäärin 24 tuntia vuodessa, työnantajien maksamaa sosiaaliturvamaksua ja työeläkemaksua alennettiin neljäksi vuodeksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 prosentilla kolmeksi vuodeksi. Sopimus laadittiin Suomen talouden kilpailukyvyn ja työllisyyden edesauttamiseksi.

Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus on voimassa vuosina 2017–2019. Lomaraha ei ole tuoksi ajaksi poistunut kokonaan, vaan julkisen sektorin työntekijöille maksetaan 30 prosenttia alhaisempaa lomarahaa vuoteen 2019 saakka. Julkinen sektori on kansantalouden osa, jonka omistavat valtiot ja kunnat. Näin ollen lomarahojen leikkaus on koskenut vain valtion ja kuntien työntekijöitä, mutta yksityisellä sektorilla työntekijät ovat saaneet pitää lomarahansa.

lomaraha kannattaa sijoittaa

  

Miten lomaraha kannattaa käyttää?

Niin sanotulle ylimääräiselle rahalle saattaa olla useammassakin taloudessa käyttöä. On tietysti rahan käyttäjästä kiinni, näkeekö hän lomarahan ylimääräisenä lisänä vai osana vuositulojaan. Veronpalautusten tapaan lomaraha kuitenkin saattaa tulla iloisena yllätyksenä lomalle suuntaavalle tai sieltä palaavalle työntekijälle. Pohdimme puolestasi hyviä käyttökohteita, joihin lomaraha olisi järkevää käyttää.

1. Loman rahoittaminen
Itsestään selvä vaihtoehto on tietysti sijoittaa lomaraha lomaan. Monessa kodissa on tapana lähteä reissuun loman aikana, eikä lomaraha ainakaan ole haitaksi matkaa ja matkan kustannuksia kattaessa. Toisinaan rentoutuminen arjen keskellä tulee todellakin tarpeeseen, ja irtiotto esimerkiksi matkan muodossa voi olla silloin hyvä idea!

2. Säästäminen
Veronpalautusten tapaan lomaraha voi tuntua mukavalta ylimääräiseltä potilta kuukausitulojen lisäksi. Jokaisen kannattaa miettiä omassa taloudessaan puskurirahaston merkitystä. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että säästössä olisi ainakin kolmen kuukauden ansiotulon verran rahaa. Lomaraha kerryttää varoja jo mukavasti, joten sen säästäminen voi olla järkevä valinta. Muita säästökohteita voivat olla esimerkiksi asunto tai eläke.

3. Sijoittaminen
Oletko jo aloittanut sijoittamisen? Raha kannattaa laittaa poikimaan rahaa, ja lomaraha saattaa olla hyvä alku sijoittamiselle. Sijoitusvinkkejä jakavat muun muassa Nordnet ja OP Sijoittajakoulu.

4. Lainojen ja muiden velkojen lyhentäminen
Niin mukavaa kuin lomailu ja säästäminen ovatkin, terveen talouden perusta on lainojen ja velkojen lyhentäminen ajallaan. Laskut, lainanlyhennykset ja luottokorttien saldot on maksettava ajallaan, jotta maksut eivät lähde kertymään ja kasaantumaan ja siten rasita taloutta pitkällä aikavälillä. Maksa siis tarvittaessa velat pois lomarahan avulla, jotta saat taloutesi tasapainoon.


Luotettava laina Easycreditiltä

Easycredit on tarjonnut luotettavia ja matalakorkoisia lainoja Pohjoismaissa jo vuodesta 2006 saakka. Pohjolassa olemme palvelleet jo reilua 400 000 asiakasta, jotka ovat olleet tyytyväisiä palveluihimme. Panostamme tuotteisiimme ja palvelumme laatuun, joita kehitetään kaiken aikaa. Luottoehtomme ovat selkeät ja olemme ylpeitä vastuullisuudestamme.

Meidät tunnetaan reiluista lainaehdoista, yksinkertaisesta lainaprosessista sekä erinomaisesta asiakaspalvelusta. Lainaamme jopa 5000 euroa, ja takaisinmaksuun annamme reilusti aikaa, joten kuukausimaksut pysyvät alhaisina. Laina maksetaan tilillesi jopa 15 minuutissa! Tutustu tuotteisiimme klikkaamalla alta ja hae jo tänään!

Hae lainaa

Päivitetty 24.4.2019 

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...