Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Huomioi lomaraha budjetissa

Lomien vaikutus tuloihin kannattaa huomioida vuoden budjettia miettiessä ja varsinkin kesälomaa edeltävänä aikana. Miten toimii lomaraha laskuri? Annamme vinkkejä siihen, miten lomaraha lasketaan. Lisäksi saat tietää, milloin lomaraha maksetaan ja kuinka suuri lomapalkka yleensä on. Tekstimme tärkeimmät avainsanat ovat lomaraha, lomaltapaluuraha, lomapalkka sekä lomakorvaus.

Hae lainaa kesäksi ja maksa takaisin lomarahoilla! 

Hae lainaa ilmaiseksi
 
Sisältö:
Mikä on lomaraha eli lomaltapaluuraha?
 Lomaraha laskuri – miten lomaraha lasketaan?
Lomaraha ja verotus
Milloin lomaraha maksetaan?
Lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaisiin
Lomapalkka tarkoittaa loma-ajan palkkaa
Mikä sitten on lomakorvaus?
Miten lomien kertyminen lasketaan?
Lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja lomapalkka – mitä eroja?
Lomaraha keksittiin jo vuonna 1971
Lomaraha joutui kilpailukykysopimuksen myötä leikkuriin
Miten lomaraha kannattaa käyttää?

  

Mikä on lomaraha eli lomaltapaluuraha?

Lomaraha eli lomaltapaluuraha tarkoittaa useimpiin työsuhteisiin kuuluvaa lisäpalkkiota, joka liittyy nimensä mukaan lomaan. Lomaraha on vuosilomalaista irrallinen käytäntö, joka pohjautuu työehtosopimukseen, työpaikan omaan käytäntöön tai työsopimukseen. Lomaraha ei siis kuulu automaattisesti työehtoihin, vaan se on käytössä tietyillä työpaikoilla tai paikallisen sopimisen varassa. Lomaraha on neuvoteltavissa työnantajan kanssa silloin, kun solmii työsopimusta, mutta sen määrä on tyypillisesti kahden viikon palkka.

Laissa ei ole määritelty, että työntekijällä olisi oikeus saada lomaraha tai lomaltapaluuraha, vaan sen maksamisesta sovitaan erikseen työnantajan ja työntekijän välillä. Lomapalkka puolestaan kuuluu jokaiselle, jolla on voimassa oleva työsopimus, samoin lomakorvaus, mikäli työntekijällä on pitämättömiä lomia, jotka pitää korvata rahana. Väärinymmärrykset lomarahan suhteen liittyvät useimmiten juuri siihen, että lomaraha olisi lakisääteinen etuus, vaikka todellisuudessa kyse on nimenomaan erillisen sopimuksen varassa olevasta palkkiosta tai kannustimesta, ja lomapalkka on osuus, joka kuuluu kaikille.

Lue lisää: Näin tarkistat omat luottotiedot

Työnantaja on kuitenkin velvoitettu maksamaan lomarahaa, jos siitä on sovittu. Lomaraha on viime vuosina aiheuttanut keskustelua, sillä sitä päätettiin kilpailukykysopimuksessa leikata julkisella sektorilla 30 prosentilla. Päätös tehtiin vuonna 2016, ja leikkaus on voimassa vuoteen 2019 saakka eli siis vielä tämän kesän yli. Näillä näkymin lomaraha palautuu ennalleen julkisella puolella kesän 2019 jälkeen. Mikäli työskentelet julkisella puolella, ja käytät laatimaamme ohjetta (lomaraha laskuri) siitä, miten lomarahan laskeminen tapahtuu, muista vähentää summasta 30 prosenttia, jotta saat tarkan luvun siitä, kuinka suuri lomaraha sinulle on tulossa tänä kesänä. Huomioi lisäksi, että lomapalkka ja lomaraha ovat erillisiä asioita.

mikä on lomaraha

  

Lomaraha laskuri – miten lomaraha lasketaan?

Lomarahan laskeminen on helppoa, sillä yleensä lomaraha on 50 prosenttia siitä, kuinka suuri lomapalkka on. Lomapalkan suuruus luonnollisesti riippuu työntekijän ja työnantajan solmimasta työsopimuksesta. Paikallisen sopimisen lisääntyessä ja yleistyessä yhä useampi saa yksilöllistä palkkaa oman osaamisensa ja kokemuksensa mukaan. Työehtosopimuksissa määritellyt säännökset vaikuttavat myös yleiseen palkkatasoon. Voi kuitenkin sanoa, että se miten lomaraha lasketaan, on kaikille lomarahaa nostaville sama: käytännössä kahden viikon palkka.

Lomaraha maksetaan erikseen siinä palkassa, jonka työntekijä saa töihin palattuaan loman jälkeen – ei siis yleensä lomakorvauksen eli lomapalkan yhteydessä. Syy siihen, että lomaraha maksetaan vasta loman jälkeen, liittyy lomarahan historiaan. Historiallisesti lomaraha on toiminut nimittäin kannustimena töihin palaamiselle, vaikka se nykyään käsitetään ensisijaisesti osaksi palkkaa.

Lomaraha laskuri eli lomarahan laskeminen on äärimmäisen helppo laskutoimitus, sillä lomaraha on suuruudeltaan 50 prosenttia eli puolet siitä, miten suuri lomapalkka on. Jos lomapalkka on esimerkiksi 2300 euroa, lomaraha tällaisella palkalla on 1150 euroa. Käytännössä lomarahan laskeminen tapahtuu niin, että laskee yhteen kahden viikon palkkasumman.

Lomaraha laskuri: lomapalkka / 2.

  

Lomaraha ja verotus

Lomaraha on osa ansiotuloa ja siten ennakonpidätyksen alaista tuloa. Lomaraha otetaan verotuksessa huomioon siis tavallisen verokortin mukaan, ja lomarahan laskeminen on järkevää tehdä jo veroprosenttia suunnitellessa, jotta omat vuositulot tulee arvioitua oikein. Erityisen tarkkaan lomarahan laskeminen kannattaa tehdä silloin, jos on määräaikaisissa työsuhteissa tai toimii freelancerina, mikä tarkoittaa yleensä vaihtelevia tuloja. Tammikuussa 2019 käyttöönotetusta kansallisesta tulorekisteristä verottaja voi tarkastella ajantasaisia tulo- ja verotietoja jokaisesta, mutta mikäli työllisyystilanne muuttuu, ei tulorekisteri automaattisesti huomioi tätä.

Jos lomarahan laskeminen unohtuu tuloja arvioidessa ja asetat tuloveroprosentin tiukasti lähelle vähimmäistulorajaa, saattaa verottaja vaatia sinua maksamaan jäännösveroa eli mätkyjä, koska lomaraha nostaa tulot yli vähimmäistulorajan. Jäännösveron välttämiseksi onkin tärkeää muistaa lomarahan laskeminen, kun suunnittelee vuoden tuloja ja tuloverotusta. Se, miten lomaraha lasketaan, selittyy ottamalla haltuun yllä oleva lomaraha laskuri.

Vinkki: Muista huomioida lomaraha, kun mietit veroprosenttiasi. Lomarahan laskeminen on helppoa, sillä se on vakituisessa kuukausipalkkaisessa työssä käytännössä kahden viikon palkka.

milloin lomaraha maksetaan

  

Milloin lomaraha maksetaan?

Lomarahan maksupäivissä on vaihtelua, mutta yleensä se suoritetaan työntekijän tilille samaan aikaan, kun lomapalkka maksetaan, tai silloin, kun työntekijän olisi tarkoitus palata lomalta takaisin töihin. Nimensä mukaan lomaltapaluuraha, lomarahan aiempi nimitys, on tapana maksaa siinä palkassa, jonka työntekijä saa lomalta palatessaan.

Lue lisää: Kannattaako auton yksityisleasing?

Koska lomaraha ei ole säädelty lailla, sen maksupäivä määräytyy työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaan tai yrityksen käytäntöjen perusteella. Työsuhteen ehdoista neuvoteltaessa on järkevä sopia myös se, milloin lomaraha maksetaan. Eritoten pienemmissä organisaatioissa saatetaan joustaa maksukäytännöistä.


  

Lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaisiin

Monilla työpaikoilla lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaapäiviin eli saada normaalin vuosiloman lisäksi lomarahavapaita. Se, miten lomaraha lasketaan, on työpaikasta riippumatta sama, mutta käytäntö siitä, että lomarahan voi vaihtaa vapaisiin, saattaa vaihdella. Joillakin työpaikoilla lomaraha on mahdollista saada vain palkkana, ja vapaisiin vaihtamisesta on sovittava erikseen.

Mahdollisuus ottaa vapaita lomarahan sijaan riippuu työnantajasta, eikä tätäkään ole kirjattu lakiin. Kyse on työpaikan sisäisestä käytännöstä tai erikseen tehdystä sopimuksesta. Työnantaja ja työntekijä päättävät vaihtomahdollisuudesta erikseen.Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen määritelty, että lomarahan vaihtaminen vapaiksi ei ole mahdollista. Tällöin lomaraha on otettava vastaan rahallisena etuna.

Vinkki: Jos suunnittelet lomarahan vaihtamista vapaiksi, suunnittele tarkkaan mille päiville vapaat sijoittelet. Vapaita ei kannata ottaa esimerkiksi lauantaille, jos ne muutenkin laskettaisiin vapaiksi.

lomarahan vaihtaminen vapaisiin

  

Lomapalkka tarkoittaa loma-ajan palkkaa

Loma-ajalta maksetaan lomapalkkaa, joka sisältyy vuosilomalakiin. Lomaraha ja lomapalkka ovat eri asioita, mutta niistä puhutaan usein päällekkäin, sillä niitä myös maksetaan samaan aikaan. Joskus lomapalkka ja lomaraha sekoitetaan lomakorvaukseen, mutta lomakorvaus tarkoittaa oikeastaan korvausta, jota maksetaan pitämättömistä lomista. Lomakorvaus on selitetty seuraavassa osiossa.

Lue lisää: Kannattaako valuutanvaihto?

Suomessa loma-ajalta maksetaan lomapalkka riippuen siitä, millaisessa työsuhteessa palkansaaja on. Kuukausipalkkaa saava, niin sanottua normaalia työaikaa tekevä työntekijä saa lomalla käytännössä samaa palkkaa kuin muulloinkin. Sen sijaan tuntipalkalla töitä tekevä nostaa loma-ajalta keskipäiväpalkkaa. Tuntityöntekijän on kuitenkin tehtävä vähintään 14 päivää tai yli 35 tuntia töitä kuukaudessa, jotta hän saisi lomapäiviltä keskipäiväpalkkaa eli tuntityöntekijän lomapalkkaa.

Työntekijä, jolle ei kerry lomapäiviä, ei saa myöskään lomapalkkaa, vaan hänelle lasketaan korvaukseksi tiettyä prosenttia kertyneistä tuloista. Lisätietoja siitä, miten lomapalkka määräytyy, löytyy Finlexistä, josta voi lukea tarkemmin vuosilomalaista.

  

Mikä sitten on lomakorvaus?

Sellaiselle työntekijälle, joka ei ole ansainnut vuosilomapäiviä, maksetaan lomakorvaus, jota määrittelevät erilaiset säännöt. Jos työsuhde on ollut voimassa vain alle vuoden, työntekijä saa 9 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta lomakorvausta. Jos työsuhde puolestaan on jatkunut yli vuoden, lomakorvaus on 11,5 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta. Lomakorvaus ei sisällä ylityökorvausten korotuksia.

Työntekijälle maksetaan lomakorvaus myös sillon, kun työsuhde päättyy. Kertyneistä lomapäivistä maksettava lomakorvaus on saman verran kuin lomapalkka olisi. Lomakorvaus on edellä kuvatunlainen, eli työsuhteen kestosta riippuen 9 tai 11,5 prosenttia, kun työntekijälle ei ole kertynyt lainkaan lomapäiviä. Lomakorvaus maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijä ei ole saanut työsuhteen päättymiseen mennessä lomaa tai lomakorvausta.

Lomakorvaus osa-aikaisissa työsuhteissa ja pätkätöissä määräytyy tiettyjen työssäolopäivien mukaan. Mikäli työntekijä on tehnyt vähintään 14 työssäolopäivää kalenterikuukautta kohti, on hänellä oikeus saada lomakorvaus. Jos työtä tekee sopimuksen mukaan niin harvoin, että 14 päivän työssäolovaatimus kuukautta kohden ei täyty, on täydeksi lomamääräytymiskuukaudeksi katsottava sellainen kalenterikuukausi, jolloin työtunteja on kertynyt vähintään 35. Jos työsuhteesi alkaa esimerkiksi 15.1. ja päättyy 15.8., kertyy sinulle lomaa seitsemältä kuukaudelta, sillä lomakertymää tarkastellessa tammi- ja elokuun työpäivät lasketaan yhdeksi lomankertymiskuukaudeksi. Näin ollen lomakorvaus koskisi seitsemää kuukautta.

lomaraha on puolet lomapalkasta

  

Vuosiloman kertyminen

Lomapäiviä laskiessa on tärkeä huomioida, että lomanmääräytymisvuodeksi on määritelty 1.4.–31.3., jonka aikana lomapäiviä kertyy. Lomapäiviä siis kertyy kuukausilta, jolloin työntekijällä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia töitä. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomapäiviä kertyy kaksi per kuukausi. Yli vuoden kestäneissä työsuhteissa lomapäiviä puolestaan kertyy 2,5 kuukautta kohti.

Loman kertymisessä huomioon otetaan kaikki tavalliset työpäivät sekä niihin rinnastettavat jaksot. Sellaisia ovat esimerkiksi vuosiloma, sairausloma ja vanhempainvapaa.

Joissakin työehtosopimuksissa on lisäksi määritelty, että vuosiloman kertyminen on sidoksissa työkokemukseen. Näin ollen lomakertymä voi olla suurempi sellaisilla työntekijöillä, joilla on pitkä työkokemus. Kyse voi olla esimerkiksi kolmesta täydestä lomapäivästä per lomankertymiskuukausi. Näin ollen vuosiloman kertyminen on suurempaa, jopa 36 lomapäivää vuodessa, sellaisilla henkilöillä, joilla on pidempi kokemus.

  

Kertaus termeistä: Lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja lomapalkka

Artikkelimme on käsitellyt tähän mennessä monipuolisesti lomaan ja lomarahaan liittyviä termejä. Kerrataanpa tässä välissä, mistä niissä kaikissa nyt olikaan kyse.

  • Lomaraha eli lomaltapaluuraha on lomapalkan päälle sopimuksesta maksettava lisä, jota ei ole säädetty vuosilomalaissa.
  • Lomapalkka tai loma-ajan palkka tarkoittaa nimensä mukaisesti loman ajalta maksettavaa palkkaa, joka määräytyy työsuhteen tyypin mukaan.
  • Lomakorvaus puolestaan merkitsee korvausta, joka työntekijälle maksetaan, jos hän ei voi pitää lomaa. Syitä lomakorvauksen saamiseksi voivat olla esimerkiksi irtisanoutuminen tai työsuhteen päättyminen työnantajan toimesta.
mihin käyttää lomaraha

  

Lomaraha juontaa juurensa vuoteen 1971

Nykyinen lomaraha, silloinen lomaltapaluuraha keksittiin jo vuonna 1971 Metalliliitossa, joka halusi motivoida työntekijöitänsä takaisin sorvin ääreen pitkän lakon jälkeen. Alun alkaen lomaraha oli suuruudeltaan vain kymmenen prosenttia kuukausituloista, mutta nykyään sen suuruus on 50 prosenttia kuukausiansioista. Esimerkiksi 2800 euron kuukausituloista maksetaan nykyään 1400 euron lomaraha, mikäli lomarahasta on sovittu työsopimuksessa.

Metalliliitosta lomaltapaluuraha levisi käyttöön muillekin aloille jo seuraavalla työehtosopimuskaudella, ja näin ollen lomaraha yleistyi metallialan ulkopuolella. Aiemmin lomaltapaluuraha oli tarkoitettu kannustimeksi siihen, että työntekijä palaisi lomaltaan takaisin töihin, mutta nykyisin lomaraha maksetaan työntekijälle, jolla on voimassa oleva työsopimus. Lomaraha on käytössä käytännössä kaikilla Suomen ammattialoilla, vaikka se onkin sidoksissa työehtosopimuksiin ja paikalliseen sopimiseen. Lomaraha ei siis ole yleinen lakisääteinen etu, vaan lomarahan laskeminen suoritetaan osana palkkaa vain, jos siitä on erikseen sovittu.

Lue lisää: Näin tehdään hyvä reklamaatio

Nykyään lomaraha nähdään vakiintuneena käytäntönä suomalaisessa työelämässä, vaikka sen tausta lomilta takaisin töihin houkuttelevana kannustimena tuntuukin utopistiselta. Nykyaikana monille on jopa epäselvää, mistä lomaraha juontaa juurensa.

Lomaraha aiheuttaa keskustelua, ja joidenkin tahojen mielestä se pitäisi sulauttaa osaksi suomalaisten kuukausituloja ja näin ollen luopua kokonaan erillisen lomarahan maksamisesta. Toisaalta palkansaajille lomaraha on kuitenkin etu, josta luopuminen ei ole mieluista monenkaan mielestä. Useat suomalaiset palkansaajat haluavat säilyttää käytännön, jossa lomaraha maksetaan, sillä sen varaan monella on tapana suunnitella lomabudjetti esimerkiksi lapsiperheissä.

  

Miten lomaraha kannattaa käyttää?

Niin sanotulle ylimääräiselle rahalle saattaa olla useammassakin taloudessa käyttöä. On tietysti rahan käyttäjästä kiinni, näkeekö hän lomarahan ylimääräisenä lisänä vai osana vuositulojaan. Veronpalautusten tapaan lomaraha kuitenkin saattaa tulla iloisena yllätyksenä lomalle suuntaavalle tai sieltä palaavalle työntekijälle. Pohdimme puolestasi hyviä käyttökohteita, joihin lomaraha olisi järkevää käyttää.

1. Loman rahoittaminen

Itsestään selvä vaihtoehto on tietysti sijoittaa lomaraha lomaan. Monessa kodissa on tapana lähteä reissuun loman aikana, eikä lomaraha ainakaan ole haitaksi matkaa ja matkan kustannuksia kattaessa. Toisinaan rentoutuminen arjen keskellä tulee todellakin tarpeeseen, ja irtiotto esimerkiksi matkan muodossa voi olla silloin hyvä idea!

2. Säästäminen

Veronpalautusten tapaan lomaraha voi tuntua mukavalta ylimääräiseltä potilta kuukausitulojen lisäksi. Jokaisen kannattaa miettiä omassa taloudessaan puskurirahaston merkitystä. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että säästössä olisi ainakin kolmen kuukauden ansiotulon verran rahaa. Lomaraha kerryttää varoja jo mukavasti, joten sen säästäminen voi olla järkevä valinta. Muita säästökohteita voivat olla esimerkiksi asunto tai eläke.

3. Sijoittaminen

Oletko jo aloittanut sijoittamisen? Raha kannattaa laittaa poikimaan rahaa, ja lomaraha saattaa olla hyvä alku sijoittamiselle. Sijoitusvinkkejä jakavat muun muassa Nordnet ja OP Sijoittajakoulu.

4. Lainojen ja muiden velkojen lyhentäminen

Niin mukavaa kuin lomailu ja säästäminen ovatkin, terveen talouden perusta on lainojen ja velkojen lyhentäminen ajallaan. Laskut, lainanlyhennykset ja luottokorttien saldot on maksettava ajallaan, jotta maksut eivät lähde kertymään ja kasaantumaan ja siten rasita taloutta pitkällä aikavälillä. Maksa siis tarvittaessa velat pois lomarahan avulla, jotta saat taloutesi tasapainoon.

  

Lomaraha joutui kilpailukykysopimuksen myötä leikkuriin

Kilpailukykysopimus on vuonna 2016 tehty työehtosopimus, jonka myötä palkkataso jäädytettiin vuodeksi, työaikaa pidennettiin keskimäärin 24 tuntia vuodessa, työnantajien maksamaa sosiaaliturvamaksua ja työeläkemaksua alennettiin neljäksi vuodeksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 prosentilla kolmeksi vuodeksi. Sopimus laadittiin Suomen talouden kilpailukyvyn ja työllisyyden edesauttamiseksi, ja se oli yksi Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen suurimmista ja eniten keskustelua herättäneistä hankkeista.

Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus on voimassa vuosina 2017–2019. Lomaraha ei ole tuoksi ajaksi poistunut kokonaan, mutta muutosta on tullut siihen, miten lomaraha lasketaan. Julkisen sektorin työntekijöille maksetaan 30 prosenttia alhaisempaa lomarahaa vuoteen 2019 saakka, joten lomarahan laskeminen mutkistuu hieman julkisen puolen työntekijöiden kohdalla. Näillä näkymin lomaraha palautuu ennalleen julkisella puolella vuoden 2019 kesän jälkeen. Julkinen sektori on kansantalouden osa, jonka omistavat valtiot ja kunnat. Näin ollen lomarahojen leikkaus on koskenut vain valtion ja kuntien työntekijöitä, kun taas yksityisellä sektorilla lomaraha on pysynyt ennallaan.

lomaraha kannattaa sijoittaa

Luotettava laina Easycreditiltä

Easycredit on tarjonnut luotettavia ja matalakorkoisia lainoja Pohjoismaissa jo vuodesta 2006 saakka. Pohjolassa olemme palvelleet jo reilua 200 000 asiakasta, jotka ovat olleet tyytyväisiä palveluihimme. Panostamme tuotteisiimme ja palvelumme laatuun, joita kehitetään kaiken aikaa. Luottoehtomme ovat selkeät ja olemme ylpeitä vastuullisuudestamme.

Meidät tunnetaan reiluista lainaehdoista, yksinkertaisesta lainaprosessista sekä erinomaisesta asiakaspalvelusta. Lainaamme jopa 5000 euroa, ja takaisinmaksuun annamme reilusti aikaa, joten kuukausimaksut pysyvät alhaisina. Kulutusluotto Easycreditiltä maksetaan tilillesi jopa 15 minuutissa – tutustu tuotteisiimme klikkaamalla alta ja hae jo tänään.

Hae lainaa

Päivitetty 24.4.2019 

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...