Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Easycredit-lainan yleiset ehdot

Voimassa 20.4.2018 alkaen

1. Osapuolet/Määritelmät

Luotonantaja: Avida Finans AB, Suomen sivuliike, Y-tunnus 2541768-9.
Luotonvälittäjä: Northmill Oy, Y-tunnus 2680454-1.
Luottosopimus: Luottosopimus, jonka ohessa voimassa olevat yleiset Easycredit lainan ehdot. Hyväksyessään luottosopimuksen luotonsaaja hyväksyy samalla nämä yleiset ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Luotonsaaja: Henkilö, joka on hakenut luottoa ja jolle luotto on myönnetty.
Luotto: Easycredit laina on vakuudeton kertaluotto.
Pankkipäivä: Pankkipäivillä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta pyhäpäiviä Suomessa, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää sekä joulu- että juhannusaattoa sekä päivää, jota muutoin ei voi pitää pankkipäivänä.

2. Yleistä

Luotonantaja on luotto- ja rahoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Ruotsissa. Suomessa toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Luotonantajan osoite on Avida Finans AB, Suomen sivuliike, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo. Luotonvälittäjä on Northmill Oy, joka on rekisteröity Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Luotonvälittäjän osoite on Bulevardi 14, 00120 Helsinki. Yhteydenpito Luotonantajan ja Luotonsaajan välillä tapahtuu Luotonvälittäjän kautta kirjeitse, sähköpostilla, puhelimitse tai osoitteessa www.Easycredit.fi. Ajankohtaiset yleiset ehdot sekä korot ja maksut löytyvät osoitteesta www.Easycredit.fi sekä ottamalla yhteyttä Luotonvälittäjän asiakaspalveluun.

3. Luoton hakeminen

Luoton myöntämiseksi Luotonsaajan tulee olla täysi-ikäinen, hänellä tulee olla suomalainen henkilötunnus, vakituinen osoite Suomessa sekä säännölliset ansio-, etuus- tai eläketulot. Luottoa haetaan osoitteessa www.Easycredit.fi. Luotonsaaja vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Luotonsaaja voi hakea lainaa käyttämällä pankin verkkopankkitunnuksia tai käyttämällä jotain muuta luotonantajan tarjoamaa sähköistä vahvaa tunnistusmenetelmää. Luotonantaja suorittaa tavanomaisen luottoarvioinnin hakemuksen yhteydessä ja tämän jälkeen tarpeelliseksi katsoessaan. Luotonantaja ja/tai Luotonvälittäjä tarkistaa hakemuksen yhteydessä Luotonsaajan luottotiedot ja tekee muut tarkistukset maksukelpoisuuden varmistamiseksi. Luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ovat luettavissa osoitteessa www.Easycredit.fi. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi luotto. Laina-aika on tällöin pienemmän lainasumman mukainen maksimi takaisinmaksuaika.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Mainittuja tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat hallussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Luotonhakijalla on oikeus tarkistaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy. Lisätietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä löydät täältä: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

4. Luotto

Myönnetty luotto on vakuudeton annuiteettiluotto, jonka jokainen maksuerä on yhtä suuri sisältäen luoton lyhennyksen, koron sekä mahdolliset kulut. Myönnettyä luottoa voidaan korottaa uuden hakemuksen ja luottoarvioinnin myötä. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä lainaa.

5. Luoton maksaminen

Luottoa maksetaan kuukausittain eräpäivänä Luotonantajan osoittamalle tilille. Kuukausierä sisältää muun muassa koron sekä luoton lyhennyksen ja mahdolliset Luotonantajan perimät kulut. Kuukausierän suuruus riippuu luoton määrästä sekä takaisinmaksuajasta. Luotonsaajalla on oikeus maksaa luottosaldo kokonaan tai osittain ennenaikaisesti. Luotonsaajan maksuvelvollisuus säilyy muuttumattomana, vaikka Luotonsaaja ei olisi vastaanottanut maksulomaketta. Mikäli Luotonsaajalla ei ole avoimia laskuja ja hän tekee maksusuorituksen, maksu kirjautuu suoraan pääomaan. Normaali kuukausierän lasku muodostuu silti aina kuukauden 14. päivä.

6. Luottokorko

Luotonsaajan tulee kohdan 5 mukaisen lyhennyksen yhteydessä maksaa kertyneet korot ja kulut. Luotonsaajan velvollisuus maksaa korkoa alkaa siitä päivästä, jolloin Luotonantaja on maksanut myönnetyn luottosumman Luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille. Luoton vuotuinen korko ilmoitetaan luottosopimuksessa. Korkojakso ulottuu kuun 28. päivästä seuraavan kuun 28. päivään (pois lukien jakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien jakson viimeinen päivä). Korkoa laskettaessa kuukausi muodostuu 30 korkopäivästä ja vuosi 360 päivästä. Luottosopimuksessa ilmoitettu arvioitu luoton todellinen vuosikorko on laskettu Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan luottosopimuksen myöntämishetkellä.

7. Kulut

Luotonsaaja on luoton maksun yhteydessä velvollinen maksamaan koron lisäksi maksuja Luotonantajalle korvauksena kuluista joita Luotonantajalle muodostuu luotosta. Mahdollinen luoton avausmaksu lisätään luottosummaan. Ajankohtaiset maksut käyvät ilmi Luotonvälittäjän kotisivuilta. Maksut tulee maksaa kun maksua koskeva toimenpide on suoritettu. Luotonantaja voi koska tahansa luottosopimuksen voimassaoloaikana korottaa maksuja siltä osin kun Luotonantajan kulut toimenpiteistä, jotka maksun on tarkoitus kattaa, ovat kasvaneet. Luotonantaja ilmoittaa Luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Luotonsaajalle ellei Luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

8. Maksuvapaa kuukausi

Luotonantaja voi päättää tarjota Luotonsaajalle maksuvapaan kuukauden luoton myöntämisen jälkeen. Maksettavasta luottosummasta vähennetään Luotonsaajan luoton myöntämisen jälkeen valitsema maksuvapaan kuukauden kulu. Maksuvapaan kuukauden kustannukset ovat 9€ - 99,90€ lainasumman mukaan. Maksuvapaan kuukauden korko pääomitetaan, joka johtaa alkuperäisen maksuajan pidentymiseen.

9. Viivästyskorko ja viivästysmaksut

Jos Luotonsaajan maksu Luotonantajalle viivästyy, on puutteellinen tai on maksamatta, on Luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorko on vähintään yhtä suuri kuin kunakin ajankohtana luottosummasta perittävä korko. Jos luotonantajan ennen luoton maksettavaksi erääntymistä perimä korko on korkeampi kuin yllä mainittu korkolain mukainen viivästyskorko, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkeampaa korkoa enintään 180 vuorokauden ajan luoton eräännyttyä maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Kirjallinen maksukehotus on 5 euroa. Luotonsaajan on lisäksi korvattava luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajan perimistoimista luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan.

10. Maksujen kohdistusjärjestys

Luotonantaja voi päättää kohdistaa saapuneet maksut seuraavassa järjestyksessä; perintäkulut, muut kulut, korko, luoton pääoma.

11. Lyhennystaulukko

Velallisella on oikeus milloin tahansa luottosopimuksen voimassaoloaikana saada veloituksetta pääoman, korkojen ja maksujen takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko. Maksutaulukko käsittää luottosaldon sekä sovellettavat korot ja maksut siltä hetkeltä kun Luotonsaaja ottaa yhteyttä Luotonantajaan tai Luotonvälittäjään.

12. Reklamaatiot

Reklamaatiot virheistä tulee tehdä Luotonantajalle ja/tai Luotonvälittäjälle välittömästi Luotonsaajan ne havaittua tai viimeistään 13 kuukauden kuluttua virheellisestä veloituksesta. Muussa tapauksessa Luotonsaaja menettää mahdollisuutensa reklamoida virheestä. Luotonsaaja on velvollinen reklamaation yhteydessä antamaan tietoja, joita Luotonantaja ja/tai Luotonvälittäjä tarvitsee selvitykseensä. Jos selvityksestä käy ilmi, että Luotonantajan tulee suorittaa hyvitys Luotonsaajalle, tulee tämä maksaa välittömästi ja sovellettavissa tapauksissa palauttaa tilitiedot sellaisiksi kuin ne olisivat olleet, jos virhettä ei olisi tapahtunut.

13. Tiliote

Luotonsaaja saa kuukausittain postitse tai muulla sovitulla tavalla tiliotteen, josta selviää ajankohtainen luottosaldo, tilitapahtumat, maksamattomat korot ja kulut, ajankohtainen lyhennys sekä eräpäivä.

14. Luoton erityiset eräännyttämisperusteet

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto ennenaikaisesti Luotonantajan päättämänä ajankohtana jos: 
a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään kymmenen prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä. 
b) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä sekä koskee kahta tai useampaa maksuerää.
c) Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle harhaanjohtavaa tietoa, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen.
d) Luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta. Jos maksuviivästys on johtunut Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, Luotonantajalla ei ole oikeutta irtisanoa luottosopimusta, ellei viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ole Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotto erääntyy maksettavaksi myös luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on erääntynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta.
Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle. Eräännyttäminen raukeaa, jos Luotonsaaja tämän ajan puitteissa maksaa myöhästyneen määrän tai korjaa muun mahdollisen sopimusrikkomuksen.

15. Muuttuneet ehdot

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla Luotonsaajalle muutoksesta kirjeitse, sähköpostilla tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita ehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 14 mukaan.

16. Henkilötiedot

Luotonantaja ja Luotonvälittäjä ovat vastuussa siitä, että Luotonsaajan henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa sille, että Luotonantaja ja Luotonvälittäjä hakevat, rekisteröivät ja käyttävät henkilötietoja, kuten Luotonsaajan nimi ja osoite, hakemustiedot, tietoja myönnetystä luotosta ja luottoarviosta mukaan lukien henkilöluottotiedot luottotietoyhtiöltä. Luotonsaaja on velvollinen luovuttamaan Luotonantajalle tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta Luotonantaja pystyy hoitamaan lainmukaiset velvoitteensa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen. Luotonsaaja antaa suostumuksensa sille, että henkilötietoja – pankkisalaisuuden estämättä – luovutetaan ja käsitellään Luotonantajan konserniin kuuluvissa yrityksissä ja/tai Luotonantajan yhteistyö-yrityksissä. Pitääkseen rekisterinsä ajan tasalla Luotonantaja ja Luotonvälittäjä voi täydentää henkilötietoja yksityisistä ja julkisista rekistereistä hakemillaan tiedoilla, esimerkiksi päivittämällä osoitetietoja kansallisesta henkilö- ja osoiterekisteristä. Luotonsaaja on tietoinen, että hänelle voidaan automaattisesti tarjota tietoa asiakastarjouksista ja Luotonsaaja antaa Luotonantajalle, Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä Luotonvälittäjälle että Luotonantajan muille yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää tietoja tähän tarkoitukseen. Luotonantajalla on oikeus säilyttää tietoja markkinointitarkoituksessa myös luottosuhteen päätyttyä. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa edellä kerrottuja tietoja myös EU:n ja Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Luotonantajalla ja Luotonvälittäjällä on oikeus nauhoittaa puhelut asiakaspalvelun laadun parantamiseksi, sekä toimeksiantojen vahvistamiseksi. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa henkilötietoja luottosopimuksen siirronsaajalle tilanteessa, jossa Luotonantaja käyttää oikeuttaan siirtää luottosopimus. Luotonsaajalla on oikeus pyytää Luotonantajalta ja Luotonvälittäjältä kerran vuodessa maksutta kirjallinen ilmoitus siitä, mitä Luotonsaajan henkilötietoja Luotonantaja ja Luotonvälittäjä käsittelevät. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Luotonantajalle ja/tai Luotonvälittäjälle. Luotonsaaja voi myös tehdä kirjallisen ilmoituksen Luotonantajalle ja Luotonvälittäjälle, jos Luotonsaaja ei halua, että tietoja käytetään markkinointiin. Ilmoitus tehdään Luotonantajan asiakaspalveluun osoitteessa luotto@avidafinans.fi ja Luotonvälittäjälle osoitteessa asiakaspalvelu@Easycredit.fi. Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä luottohakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei luotonsaaja sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää luotonsaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

17. Ilmoitusten vastaanottaminen

Luotonsaajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Luotonantajalle ja/tai Luotonvälittäjälle, jos Luotonsaajan nimi, osoite tai sähköpostiosoite muuttuu. Luotonsaaja vastaa seurauksista, jos kyseistä tietoa ei ole annettu. Luotonsaajan katsotaan saavan tiedoksi kaikki Luotonantajan lähettämät tiedotteet välittömästi sen jälkeen kun ne on asianmukaisesti lähetetty Luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiin. Luotonantajan lähettämät kirjeet katsotaan tulleen Luotonsaajan tiedoksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä siihen osoitteeseen, jonka Luotonsaaja on Luotonantajalle ilmoittanut tai joka on muutoin ollut Luotonantajan tiedossa. Luotonantaja suorittaa ainoastaan sellaisia nimen ja osoitteenmuutoksia, joissa Luotonsaajan antamat tiedot täsmäävät tietoihin virallisissa henkilörekistereissä.

18. Luottotietorekisteri

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa luottoon liittyvä maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on huomautettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

19. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus kokonaan tai osittain siirtää tai pantata toiselle luottosopimuksesta johtuva saatava kuulematta Luotonsaajaa. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tai pantata luottosopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Luotonantajan kirjallista suostumusta.

20. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu lainmääräyksestä, viranomaisen toimesta, sodasta, lakosta, työsulusta, boikotista tai muusta ylivoimaisesta esteestä joka on Luotonantajasta riippumaton, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma. Lakko, työsulku tai boikotti käsittää myös tilanteen, jossa Luotonantaja on kyseisten toimien kohteena tai käyttää näitä konfliktitilanteessa. Luotonantajan tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista edellä mainituista tapahtumista Luotonsaajalle.

21. Voimassaoloaika

Luottosopimuksen voimassaoloaika selviää luottosopimuksesta. Luotonsaajalla on oikeus koska tahansa irtisanoa luottosopimus. Maksamaton luottosaldo ja kertyneet kulut ja maksut tulee maksaa viimeistään luottosopimuksen päättymispäivänä.

22. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa luottosopimuksen solmimisesta, kuitenkin aikaisintaan laskettuna päivästä, jolloin Luotonsaaja on pysyvällä tavalla vastaanottanut sopimusehdot ja ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti (joko postitse tai sähköpostin välityksellä) ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
• lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
• ilmoitus peruuttamisesta
• paikka ja päiväys
• lainanhakijan omakätinen allekirjoitus. 
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonvälittäjän osoitteeseen: Northmill Oy, Peruuttamisilmoitus, Bulevardi 14, 00120, HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@easycredit.fi

Peruttamisilmoituksen voi myös ilmoittaa suoraan luotonantajalle sähköpostitse osoitteeseen luotto@avidafinans.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Avida Finans AB, Suomen sivuliike, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen siltä ajalta, kun Luotonsaajalla on ollut luotto käytettävissä. Ellei Luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.

23. Vastuu palveluista

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

24. Valitukset

Jos Luotonsaaja on reklamoinut Luotonantajalle tai Luotonvälittäjälle, mutta ei ole tyytyväinen vastaukseen, voi Luotonsaaja kääntyä kirjallisesti tai suullisesti Luotonantajan tai Luotonvälittäjän valituksista vastaavan henkilön puoleen. Jos Luotonsaajan mielestä valitus ei johda tyydyttävään oikaisuun, Luotonsaaja voi maksutta valittaa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi, puhelin 029 566 5200. Jos sopimus on tehty verkkosivuston kautta luotonsaaja voi myös kääntyä eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin puoleen riidan ratkaisua varten, alla olevan linkin kautta, www.ec.europa.eu/consumers/odr/ . Luotonsaaja voi myös kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen, jolloin toimivaltainen oikeuspaikka on suomalainen tuomioistuin. Jos Luotonsaaja haluaa keskustella asiasta riippumattoman tahon kanssa, hän voi saada neuvoja ja tietoa Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnasta, www.fine.fi, puhelin (09) 6850 120. Luottosopimuksessa sovelletaan Suomen lakia.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...